REGULAMIN KLUBU BRIDGE NATION 
1. Regulamin określa zasady zachowania i korzystania z usług Bridge Nation CrossFit Sp. z o.o. dla osób posiadających członkostwo, karnety uczestnictwa i innych, a także wszystkich osób trzecich przebywających na terenie Bridge Nation CrossFit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241E, 53-324 Wrocław, KRS: 0000456869, REGON: 022100635, NIP: 8943045397, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwanego dalej "Klubem". Klub świadczy usługi sportowo-rekreacyjne. 2. Z usług Klubu mogą korzystać osoby posiadające aktualną i opłaconą kartę członkowską, ważny karnet, dowód zakupu wejścia, lub inną podstawę określoną w cenniku usług dającą prawo do przebywania na terenie Klubu. Osoba korzystająca z usług Klubu zwana jest „Klubowiczem". 3. Klub zaleca wszystkim Klubowiczom poddanie się badaniom lekarskim przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności fizycznej w Klubie w celu określenia ewentualnych przeciwwskazań i zagrożeń związanych z podjęciem treningu. Klubowicz korzysta z usług Bridge Nation Crossfit Sp. z o.o. na własne ryzyko i własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu. Wyjątek stanowić będą szkody powstałe w skutek zawiniony przez Klub. 4. Po przybyciu do Klubu należy każdorazowo okazać w Recepcji Kartę Członkowską lub jednorazową wejściówkę upoważniający do skorzystania z usług Klubu. 5. Do szafek obowiązywać będą kłódki. Każdy z Klubowiczów powinien posiadać swoją kłódkę, lub kupić/wypożyczyć ją w recepcji Klubu. 6. Zawarcie umowy członkowskiej obejmujące akceptację Regulaminu oraz wniesienie należnej opłaty jest warunkiem otrzymania karty członkowskiej i uzyskania statusu członka Klubu. 7. Członkowie Klubu uiszczają opłaty na zasadach określonych w Formularzu Członkowskim i Warunkach Członkostwa, które wraz z tym Regulaminem składają się na umowę członkowską. 8. Klubowicze mogą korzystać z usług Klubu w zakresie wykupionych usług - zgodnie z wykupionym abonamentem - we wszystkie dni funkcjonowania Klubu, w godzinach jego otwarcia. 9. Z usług Klubu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą korzystać z usług Klubu jedynie za pisemną zgodą ich przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna) wyrażoną przed zawarciem umowy. Poniżej 16 roku życia osoba niepełnoletnia korzysta z Klubu tylko z zajęć CrossFit Kids, CrossFit Teens lub pod opieką trenera personalnego, w każdym przypadku za pisemną zgodą opiekuna prawnego wyrażoną przed skorzystaniem z usług Klubu. 10. Klubowicze mogą przebywać na terenie Klubu jedynie w godzinach jego funkcjonowania. Godziny otwarcia klubu umieszczone są na stronie internetowej. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania, Klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie Klubu oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. 11. Klub zastrzega sobie prawo do zamknięcia Klubu bądź jego części w związku z remontami, naprawami, konserwacją, sprzątaniem. W przypadku zamknięcia z przyczyn niezależnych od Klubu Klubowicz zostanie poinformowany o możliwości korzystania z zajęć w innej strefie w Klubie lub opłata za miesiąc, w którym wystąpiła ww. okoliczność zostanie obniżona stosownie do czasu jej trwania. Informacja ta, zostanie przekazana w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią (strona internetowa i w siedzibie Klubu). 12. Na terenie całego Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i zabronionych substancji psychoaktywnych. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu alkoholu, środków odurzających zabronionych substancji psychoaktywnych i narkotyków. Klubowicze, którzy nie dostosują się do powyższych zakazów, mogą być wyproszeni z Klubu. 13. Na terenie całego Klubu obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i promowania towarów bądź usług nie zatwierdzonych wcześniej pisemnie przez Klub. 14. Klubowicz zobowiązany jest do przestrzegania czystości, nienaruszania spokoju i porządku w Klubie w ramach ogólnie przyjętych norm zachowania się oraz niezakłócania innym osobom możliwości korzystania z usług Klubu. W szczególności zabrania się krzyczenia, rzucania sprzętu bezpośrednio na podłogę, używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub używania przemocy fizycznej w stosunku do osób trzecich. 15. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na ternie klubu. Za dewastacje, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie i finansowo. 16. Z pomieszczeń Klubu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób wskazany przez instruktorów Klubu oraz wynikający z zamieszczonej instrukcji korzystania z urządzenia i obowiązujących procedur. Klubowicz przed przystąpieniem do ćwiczeń lub korzystania z urządzenia czy usługi oferowanej przez Klub zobowiązany jest zapoznać się z instrukcją korzystania z urządzenia lub korzystania z usługi, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych w instrukcji przeciwwskazań. Rozpoczęcie przez Klubowicza korzystania z usługi mimo istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań i niepoinformowanie o nich instruktorów lub pracowników obsługi Klubu całkowicie wyłącza odpowiedzialność Klubu za wszelkie negatywne dla Klubowicza skutki, które wystąpią w związku z realizacją usługi. 17. W przypadkach zbyt dużej frekwencji na zajęciach grupowych uniemożliwiających korzystanie wszystkim chętnym z zajęć zastrzega się możliwość wprowadzenia rezerwacji miejsc. O wprowadzeniu rezerwacji klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej informacji w siedzibie Klubu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi. 18. Klub zaleca wszystkim Klubowiczom udział w zajęciach On Ramp, których celem jest nauczenie podstawowych ruchów Crossfit przed przystąpieniem do regularnych zajęć klubowych. 19. Klubowicz który nie chce korzystać z zajęć wprowadzających On Ramp może dołączyć do zajęć grupowych na własną odpowiedzialność i nie będą mu przysługiwały wobec klubu żadne roszczenia z tego tytułu. 20. Wykonywanie ćwiczeń z dużymi ciężarami wymaga asekuracji partnera treningowego bądź instruktora Klubu. 21. Klubowicz zobowiązany jest do noszenia odpowiedniego stroju sportowego i zmiany obuwia przed treningiem. 22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, szafkach, salach treningowych oraz w innych miejscach na terenie Klubu. Wszystkie szafki klubowe powinny być opróżniane przed zamknięciem obiektu. Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia i złożenia w depozycie na okres 7 dni, rzeczy pozostawionych w Klubie. 23. Klubowicz, zobowiązany jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń i po ich zakończeniu. 24. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nie zatrudnione w klubie. Każdorazowe łamanie tego zakazu może wiązać się z wyproszeniem osoby świadczącej bezpodstawnie usługi treningu personalnego. 25. Po skończonym treningu Klubowicz zobowiązany jest do odłożenia sprzętu na właściwe miejsce oraz do wytarcia urządzeń, 26. Płatności dokonywane przez Klienta na rzecz Klubu odbywają się na następujących zasadach: a) Za wyjątkiem płatności za jednorazowe wejścia i eventy, których można dokonywać gotówkowo w kasie Klubu, Klub stosuje system płatności bezgotówkowych.b) Pierwsza płatność dokonywana poza siedzibą klubu lub na odległość może być dokonywana zarówno przy użyciu karty płatniczej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) jak również korzystając z opcji PayU w zależności od zdefiniowanej opcji płatności.c) Opłaty według stawki wskazanej w Formularzu Członkowskim dokonywane mogą być za pośrednictwem następujących metod płatności:I. przez użycie karty płatniczej (kredytowej/debetowej) z funkcją płatności internetowych uprawniające Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą opłaty w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy lubII. za pomocą polecenia zapłaty, uprawniającego Klub do obciążenia rachunku bankowego Członka Klubu, pełną należną kwotą z tytułu miesięcznej opłaty w danym okresie rozliczeniowym oraz w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym obowiązywania umowy, bez konieczności zawiadomienia o tym fakcie Członka Klubu, z zastrzeżeniem iż w sytuacji braku ustanowienia polecenia zapłaty przez Członka Klubu w wymaganym terminie Klub w dniu wymagalności opłaty za kolejny okres rozliczeniowy zablokuje dostęp do Klubu oraz włączy możliwość dokonania płatności przez PayU lubIII. w formie gotówki w kasie Klubu w przypadku wejścia jednorazowego lub wejścia na organizowany w Klubie event. 27.   „PayU” oznacza usługę płatniczą zapewnianą przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399,posiadającą NIP: 7792308495 i REGON: 300523444, o kapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, będącą krajową instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. 28.  W przypadku niemożności pobrania środków z rachunku Członka Klubu, Klub kilkukrotnie podejmie próbę obciążenia konta Członka Klubu. W przypadku bezskutecznych prób obciążenia Klub ma prawo do czasowego zawieszenia możliwości korzystania z klubu lub całkowitego anulowania członkostwa. 29. W przypadku, gdy data płatności przypada na dzień, który nie jest dniem roboczym, dyspozycje polecenia zapłaty będą realizowane w najbliższym dniu roboczym, przypadającym po dacie płatności. 30. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym, aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty czy płatność kartą na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do uiszczenia opłaty. 31. Członek Klubu zobowiązany jest zapewnić na formularzu polecenia zapłaty podpis lub podpisy zgodne ze wzorami złożonymi w banku. 32. Członek Klubu zobowiązany jest poinformować Klub oraz ustalić inny sposób realizacji płatności w przypadku, gdy: I. odwołał uprzednio skutecznie udzieloną w swoim banku zgodę na obciążanie rachunku,II. środki na rachunku bankowym Członka Klubu nie wystarczają na pokrycie pełnej kwoty transakcji polecenia zapłaty,III. rachunek Członka Klubu został zlikwidowany,IV. Członek Klubu złożył w banku dyspozycję odwołania niezrealizowanego polecenia zapłaty,V. Członek Klubu zmienił dane w swoim banku, w szczególności dane osobowe niezbędne do realizacji polecenia zapłaty.33. Usługa polecenia zapłaty może wiązać się z kosztami ponoszonymi przez Członka Klubu wobec banku, które to koszty nie są zwracane przez Klub. 34. Członek Klubu przed skorzystaniem z polecenia zapłaty jest zobowiązany do weryfikacji czy bank, w którym prowadzony jest jego rachunek bankowy obsługuje polecenie zapłaty. 35. Członek Klubu zobowiązany jest do poinformowania banku o anulowaniu polecenia zapłaty w celu uniknięcia ewentualnych opłat pobieranych przez bank z tytułu ustanowienia polecenia zapłaty. 36. Członek Klubu uprawniony jest do zawieszenia członkostwa w Klubie. Pierwszy miesiąc zawieszenia członkostwa w danym roku kalendarzowym jest bezpłatny. Za każdy kolejny miesiąc zawieszenia członkostwa w tym samym roku kalendarzowym pobierana jest przez klub, za pośrednictwem wybranej przez Członka Klubu metody płatności opłata w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) 37. Opłata za zawieszenie członkostwa naliczana jest od następnej przypadającej płatności na następujących zasadach: I. jeżeli Klient zawiesi członkostwo do godziny 23:59 ostatniego dnia w danym okresie rozliczeniowym opłata za zamrożenie członkostwa zostanie naliczona od kolejnego okresu rozliczeniowego, II. zawieszenie członkostwa po godzinie 23:59 ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego jest równoznaczne z rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, za który będzie wymagana pełna opłata członkowska, a opłata za zawieszenie członkostwa zostanie naliczona dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po nim.38. Klub zastrzega sobie prawo fotografowania pomieszczeń Klubu oraz zajęć w celach marketingowych i promocyjnych, w godzinach jego otwarcia. Użytkownik Klubu podpisując umowę członkowską, wyraża jednocześnie zgodę na robienie zdjęć i publikację swojego wizerunku w tym zakresie i w celach wyżej określonych, zrzekając się jednocześnie w zamian jakiegokolwiek wynagrodzenia. 39. Wszelka komercyjna publikacja zdjęć bądź materiałów multimedialnych wykonanych na ternie Klubu przez Klubowiczów lub osoby trzecie, wymaga pisemnej zgody Klubu.40. Zabronione jest wywieszanie plakatów, ogłoszeń, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie Klubu, bez zgody Klubu.41. Jakiekolwiek usterki należy zgłaszać obsłudze Klubu. Klubowicz nie jest uprawniony do samodzielnego  dokonywania jakichkolwiek napraw lub modyfikacji wyposażenia klubowego.42. W przypadku niezastosowania się przez Klubowicza do postanowień Regulaminu, instrukcji czy udzielanych mu rad i wskazówek i wyrządzenia swoim zachowaniem jakiejkolwiek szkody osobie trzeciej, wyłączną odpowiedzialności względem tej osoby ponosi bezpośredni sprawca szkody. Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego, przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. O wykluczeniu z Klubu powiadamia pisemnie Kierownictwo Klubu.43. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany będą komunikowane w postaci ogłoszenia dostępnego na terenie Klubu i na stronie internetowej.

REGULAMIN PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PAYU
Bridge Nation CrossFit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 241E, 53-324 Wrocław, KRS: 0000456869, REGON: 022100635, NIP: 8943045397, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwana dalej "Klubem", wprowadza następujący Regulamin płatnościinternetowych za pośrednictwem systemu PayU („Regulamin”):1. Sprzedaż karnetów prowadzi Klub.2. „System PayU” oznacza usługę płatniczą zapewnianą przez PayU S.A. z siedzibą wPoznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto iWilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podnumerem KRS 0000274399,posiadającą NIP: 7792308495 i REGON: 300523444, okapitale zakładowym w wysokości 6.474.300,00 zł, będącą krajową instytucjąpłatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestruusług płatniczych pod numerem IP1/2012.3. Umowa zakupu karnetu pomiędzy Członkiem Klubu a Klubem z możliwościąpłatności za pomocą systemu PayU zostaje zawarta w przypadku spełnieniawymaganych procedur zakupu:a. zawarcie umowy poprzez wypełnienie i podpisanie formularza, w którym należywpisać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz jako formę płatnościwybrać „system PayU”b. uiszczenia przez Członka Klubu zapłaty za karnet przelewem bankowym on-lineza pomocą systemu PayU.c. otrzymania przez Członka Klubu potwierdzenia realizacji transakcji nawskazany przez Członka Klubu adres e-mail, przesłanego z systemu PayU.4. Przed skorzystaniem z procesu zakupu karnetu, Członek Klubu powinien zapoznać sięz Regulaminem znajdującym się na stronie internetowej Klubu. Zakup przez Internetjest równoznaczne z akceptacją jego treści.5. Członek Klubu ma możliwość́́ płatności online przez system PayU.6. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające znieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.7. Ceny karnetów zawierają podatek VAT.8. Zgodnie ż rozporządzeniem Ministra Finansów ż dnia 4 listopada 2014 w sprawiezwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrującychświadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalnościgospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całościzapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatęjednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług wzakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasiefiskalnej, w związku z czym Członek Klubu nie otrzymuje paragonu fiskalnego.9. Zakupiony karnet będzie podstawą do korzystania przez Członka Klubu z usług Klubuzaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez PayU.10. W celu otrzymania faktury VAT Członek Klubu powinien zgłosić ten fakt na miejscuprzed zawarciem umowy z Klubem.11. Klub zastrzega sobie możliwość zakończenia oferowania możliwości płatności zapośrednictwem systemu PayU w każdej chwili, bez podawania przyczyn.12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Członka Klubunieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu umownym.13. Wszelkie reklamacje dotyczące umów zakupu karnetu z możliwością płatności zapomocą systemu PayU należy kierować do Klubu. Reklamacje można zgłaszać zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres moc.liamg%401noitanegdirb jak iosobiście w lokalu Klubu.14. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:a. dane Członka Klubu zgodne z danymi podanymi przy zawieraniu umowy,b. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,c. powód reklamacji.15. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jejzgłoszenia.16. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Członkowi Klubudrogą elektroniczną, na podany przez Członka Klubu adres e-mail.17. Członek Klubu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub, jakoadministratora danych osobowych, danych osobowych Członka Klubu w celurealizacji umowy, kontaktu z Członkiem Klubu oraz wszelkich działań niezbędnychdo funkcjonowania systemu sprzedaży karnetów.18. Członkowi Klubu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ichpoprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadachokreślonych RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), Ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz w Ustawie z dnia18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144,poz. 1204).19. Członek Klubu udostepniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jakrównież do ich poprawiania i uaktualniania.20. O planowanej zmianie Regulaminu Klub poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem,zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Klubu, w miejscuwidocznym dla Członka Klubu, przy czym do umów zawartych przed dniem wejściaw życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, CzłonekKlubu wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.21. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.22. Niniejszy Regulamin płatności on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz wrecepcji Klubu.23. W przypadku wyboru płatności przez PayU Członkowi Klubu przysługuje prawoodstąpienia od zawartej Umowy w zakresie wyboru tej formy płatności w terminie 14dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownegooświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminuwystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). W takim przypadku użytkownikmoże wybrać inną formę płatności. Brak wyboru jest równoznaczny z odstąpieniemod umowy zawartej z Klubem w całości.